نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بی‌نا] ( ۲۷ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پیایند فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۸۶ رکورد از ۱۳۸۳۷۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پیایند فارسی
عنوان :لقمان
شماره راهنما :لقمان
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
2.
پیایند فارسی
عنوان :بخارا
شماره راهنما : بخارا
تاریخ نشر :‏‫۱۳۷۷ -‬
ناشر :بی‌نا]
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
3.
پیایند فارسی
عنوان :تعاون
شماره راهنما :تعاون
تاریخ نشر :‭۱۳۴۸‬.
ناشر :وزارت تعاون
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
4.
پیایند فارسی
عنوان :گ‍ی‍ل‍ه‌‌وا
شماره راهنما :‭‮وا‬-‮گیله‬‬
تاریخ نشر :۱۳۷۱
ناشر :ب‍ی‌ن‍ا]
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
5.
پیایند فارسی
عنوان :کلک
شماره راهنما :کلک
ناشر :میر کسری حاج سیدجوادی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
6.
پیایند فارسی
عنوان :خاورمیانه
شماره راهنما :خاورمیانه
پدیدآور :مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
تاریخ نشر :۱۳۷۳
ناشر :مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
7.
پیایند فارسی
عنوان :رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
شماره راهنما :رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
پدیدآور :دانشگاه تهران. مرکز مطالعات عالی بین‌المللی
تاریخ نشر :۱۳۵۲
ناشر :دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
8.
پیایند فارسی
عنوان :وکالت
شماره راهنما :وکالت
تاریخ نشر :۱۳۷۸
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
9.
پیایند فارسی
عنوان :پیمان
شماره راهنما :پیمان
تاریخ نشر :۱۳۷۵
ناشر :بی‌نا]
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
10.
پیایند فارسی
عنوان :رازی‌
شماره راهنما :رازی
پدیدآور :شرکت دارویی پخش رازی
تاریخ نشر :۱۳۶۸
ناشر :شرکت داروئی پخش رازی، واحد ژنریک
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
11.
پیایند فارسی
عنوان :روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌، مجله
شماره راهنما :روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌، مجله
پدیدآور :انجمن روانشناسی ایران
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۴۹ -‬
ناشر :ان‍ج‍م‍ن‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
12.
پیایند فارسی
عنوان :مطالعات پیشگیری از جرم، فصلنامه
شماره راهنما :مطالعات پیشگیری از جرم، فصلنامه
پدیدآور :نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‏‫. پلیس پیشگیری. دفتر تحقیقات کاربردی
تاریخ نشر :۱۳۸۵
ناشر :نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس پیشگیری، دفتر تحقیقات کاربردی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
13.
پیایند فارسی
عنوان :دانشکده حقوق و علوم سیاسی
شماره راهنما : دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تاریخ نشر :۱۳۴۹
ناشر :دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
14.
پیایند فارسی
عنوان :محیط شناسی
شماره راهنما :م‍ح‍ی‍ط ش‍ن‍اس‍ی‌
تاریخ نشر :‭۱۳۵۳‬، دی.
ناشر :دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
15.
پیایند فارسی
عنوان :ن‍س‍خ‍ه‌
شماره راهنما :ن‍س‍خ‍ه‌
پدیدآور :شرکت پخش نو. دفتر علمی
تاریخ نشر :۱۳۶۲
ناشر :شرکت پخش نو، دفتر علمی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
16.
پیایند فارسی
عنوان :س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌
شماره راهنما :س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌
پدیدآور :ایران. وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۶۵ -‬
ناشر :وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
17.
پیایند فارسی
عنوان :بانک مرکزی ایران
شماره راهنما :بانک مرکزی ایران
پدیدآور :بانک مرکزی ایران. اداره بررسیهای اقتصادی
تاریخ نشر :۱۳۴۳
ناشر :بانک مرکزی ایران، اداره بررسیهای اقتصادی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
18.
پیایند فارسی
عنوان :طل‍وع‌ زن‍دگ‍ی‌
شماره راهنما :طل‍وع‌ زن‍دگ‍ی‌
تاریخ نشر :۱۳۷۰
ناشر :کیهان
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
19.
پیایند فارسی
عنوان :ج‍ه‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
شماره راهنما :ج‍ه‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
پدیدآور :موسسه فرهنگی- هنری جهان کتاب
تاریخ نشر :۱۳۷۴
ناشر :موسسه فرهنگی- هنری جهان کتاب
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
20.
پیایند فارسی
عنوان :نشریه م‍ؤس‍س‍ه‌ ح‍ق‍وق ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
شماره راهنما :نشریه م‍ؤس‍س‍ه‌ ح‍ق‍وق ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
تاریخ نشر :۱۳۵۵
ناشر :دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :دکتر ابریشم چیان
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو